Artikeln som är skriven av Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH, och är den första vetenskapliga granskningen av vindkraftens påverkan på fastighetsvärdet av närliggande hus som gjorts i Sverige.

– Vindkraft ser ut att vara det enda alternativet. Men det ska inte drabba enskilda på grund av investeringar som vi har nytta av som nation, säger Hans Westlund till SVT.

Studerat 100 000 hus

De har studerat närmare 100 000 husförsäljningar i Sverige. När han tar hänsyn till flera faktorer, som husets storlek och antal rum, visar resultatet att fastighetspriserna låg cirka 20 procent lägre om huset låg inom två kilometer från ett vindkraftverk.

Effekten på priset var mer påtaglig av högre kraftverk och av vindkraftsparker – och sträckte sig uppemot åtta kilometer, dock med en avtagande påverkan (se faktaruta).

Begränsningar i studien

Men forskarna själva och Naturvårdsverket påpekar två problem med studien – de har inte studerat samma hus före och efter vindkraftsetablering, och de har inte tagit med regionala skillnader.

– Det finns säkert stora regionala skillnader. Det kan vara så att områden där det redan finns mycket vindkraft spelar detta mindre roll. Men där det är mindre exploaterat spelar det mer roll, säger Hans Westlund.

Han understryker därför att resultaten är generella, och inte säger något om ett specifikt område.

– Det behövs mer forskning, detta är bara en första undersökning.