Brunt vatten kan påverka kvaliteten på dricksvattnet och idag är Bolmen dricksvattentäkt för ett stort antal kommuner.

Ett nytt forskningsprojekt försöker nu finna metoder som ska lösa det bruna vattenproblemet. Juha Rankinen, föreståndare för forskningsstation Bolmen säger att orsaken till att Bolmens vatten är brunt är på grund av brunifiering.

– Tittar vi historiskt har vi gått från öppna marker till där vi har mycket mer skog idag.

Naturen runt sjön påverkar vattnets färg

Granskog, dikningar och det snabbt förändrade klimatet är tre orsaker till varför Bolmens vatten är brunt. Däremot menar Juha Rankinen att nya framtagna metoder kan bromsa in brunifieringen i fler olika sjöar runt om i Sverige.

– Man pratar om att plugga igen de här våtmarkerna man dikade ut. Pluggar man igen dem får man tillbaka vattnet i marken och så skapar man våtmark igen.

Projektet Reducering av brunifiering av sjövatten finansieras av Formas. I projektet samverkar forskare från Lunds universitet inom teknisk geologi, teknisk vattenresurslära och akvatisk ekologi, forskare från Högskolan i Halmstad, myndigheter, kommuner, lokalt näringsliv runt Bolmen samt Sydvatten med sin forskningsstation vid Bolmen.

Se mer i klippet ovan.