I dag tisdag presenterar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, sin slutliga sammanställning av det dödliga våldet i Sverige 2020.

Där konstateras att det under pandemiåret i fjol inträffade 124 fall av mord, dråp, barnadråp och vållande till annans död i landet.

Det är den högsta siffran sedan Brå började mätningarna år 2002.

I 25 av fallen var offret en kvinna. I övriga 99 fall var offren män. Det innebär en procentuell fördelning mellan könen på 20 respektive 80 procent. Under 2019 var fördelningen 23 procent kvinnliga offer och 77 procent manliga.

Samtidigt konstateras att 90 procent av det dödliga våldet, 112 fall, drabbade personer över 18 år. Där var 23 av offren kvinnor och 89 män. Bland de drabbade under 18 år var fördelningen två flickor och tio pojkar.

Dödligt skjutvapenvåld ökar

I 48 av fallen, det vill säga 39 procent, användes skjutvapen. Det är en ökning med tre fall jämfört med 2019 och kan jämföras med 2011 då antalet konstaterade fall var 17.

Samtidigt utgjordes offren för det dödliga skjutvapenvåldet av män i 41 av fallen och kvinnor i sju av fallen.

Det konstateras också att 69 procent av det dödliga skjutvapenvåldet inträffade i regionerna Stockholm, Väst och Syd. Stockholm stod också för den största ökningen av det dödliga skjutvapenvåldet, elva procent.

Kvinnor oftast offer i parrelation

Brå konstaterar i sin rapport att pandemin har präglat samhället under året och att det även avspeglar sig i brottsatastistiken.

Minskade rörelser utomhus i samhället har bland annat påverkat brott mellan närstående i hemmen. Samtidigt har mer utredningsresurser frigjorts.

Under 2020 konstaterades också 17 fall (14 procent) av dödligt våld där offer och förövare har eller har haft en parrelation. Det ligger i linje med 2019 års siffror då 18 fall, eller 16 procent, kunde kopplas till en parrelation, enligt Brå.

I 13 av fallen i parrelationer förra året var offret en kvinna, vilket också motsvarar cirka 52 procent av det dödliga våldet mot kvinnor under året.

Totalt under 2020 anmäldes och registrerades 437 händelser som fullbordade mord, dråp eller barnadråp, varav merparten efter utredning inte visade sig vara dödligt våld.